Soproni Civil Szervezetek

Pályázat címe: ISMERJ MEG BENNÜNKET - Önkéntesen, örömmel a közösségért - soproni civil szervezetek kommunikációja
Pályázat kódja: VCA-KP-1-2021/5-000242

ME BGA

A pályázatban bemutatott soproni civil szervezetek:

A TUDATOS JÖVŐDÉRT ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatási és nevelési célok keretében ezen tevékenység támogatását, továbbá az egészséges életmód folytatásának elősegítését, az életminőség javítását, az emberi képességek és készségek fejlesztését tűzi ki célul. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megőrzése keretében alapítványi célként határozzák meg az egészség javítását, helyreállítását, a testkultúra fejlesztését, életmód javító képzések, oktatás, sportoktatás, szolgáltatás támogatását, az egészség-megőrzési feladatokhoz való kapcsolódást, az életminőség javítása keretében pedig a képesség- és készségfejlesztés, a nyelvtanulás segítését, a koncentráció fejlesztését, a tanulási nehézségek, zavarok kezelését, javítását, a humán erőforrások átképzésének támogatását, a fiatalok tudatos pályaválasztásának segítését, elősegítését.
Adószám:
18988864-1-08

Alapítvány a Zeneiskoláért

A szervezet postai címe, telefonszáma:

9400 Sopron, Erzsébet utca 12. Tel: 99/312-765 99/338-247

Az Alapítványt a Zeneiskola tantestülete hozta létre

Alakulásának idõpontja: 1991. április 19.

Az Alapítvány céljai:
A Zeneiskola mûködési feltételeinek biztosítása, ezen belül:
A Zeneiskola épületének karbantartása és állagmegóvása
A Zeneiskola hangszerállományának mennyiségi és minõségi javítása
A Zeneiskola mûszaki felszereltségének fejlesztése
Ezen célok elérése érdekében koncertek és különbözõ zenei programok szervezése
Állandó programjaik:
Zeneiskolai koncertek és egyéb rendezvények szervezése, melynek bevételeit az Alapítvány céljaira fordítják.
A Zeneiskolában jelenleg a következõ tanszakok mûködnek:
zongora, hegedû, mélyhegedû, gordonka, gordon, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, ének, elõképzõ-szolfézs és néptánc.
Tisztségviselõik:
Kuratóriumi tagok:
Horváth Rudolf, a Zeneiskola igazgatója
Horváth Erzsébet, a Zeneiskola tanára;
Tagság feltétele: Az Alapítvány tagságához bárki csatlakozhat, aki egyetért a szervezet céljaival.
Segítséget várnak: anyagi támogatást a célok eléréséhez.

Alternatívák Alapítvány
9423 Ágfalva, Fenyő u. 24.
Adószám:18529746-1-08 Számlaszám: Erste Bank Sopron:11634007-04925500-34000008
Az Alapítványt 1994.február 15-én 10 magánszemély alapította azzal a céllal, hogy a közjó érdekében felkaroljon minden olyan pozitív kezdeményezést (elsősorban Sopronban és környékén, de azon kívül is), amely a kultúra, vallás, művészet, oktatás, tudomány, gazdaság, szociális segítségnyújtás és a közgondolkodás alakításának területein előremutató, alternatív megoldásokat keres az emberi közösség problémáira. Az alapítók az alapítvány kezelésére 3 tagú kuratóriumot hozott létre, amely ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Az alapítványt 1994. május 5-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.50.582/94 sz. végzéssel nyilvántartásba vette. A törvényi változások (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv.27. par.) által nyújtott lehetőségekkel élve az alapítók 1998. május 28-án döntöttek az Alapítvány közhasznúvá minősítésének kérelméről, s ennek nyomán a közhasznú jogállás megszerzésének időpontja 1998. július 9.
Mivel a közhasznú státusz megszerzésekor nem készült egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, ezért 2006.05.05-én hozott alapítói határozat alapján, néhány más módosítási kérelemmel együtt az új, Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat elfogadását kértük, s a megyei bíróság Pk.A.KH.50.582/1994/23 sz. végzéssel jegyezte be a változásokat. A változások következtében a kuratórium 4 főre bővült, s az alapítvány cél szerinti besorolása: 8. szociális tevékenység. Közhasznú alapítványunk megalakulása óta (1994) egyik legfontosabb hangsúlytevése a soproni fogyatékos gyermekek és fiatalok szabadidő,- sport és kulturális programjainak támogatása és életkörülményeinek javítása. Ezen támogatásunkat leginkább az általunk kiválasztott célcsoport, a Doborjáni Ferenc Nevelési-oktatási Központban (9400 Sopron, Brennbergi út 82.) állami gondozott gyermekek és fiatalok programjaira, valamint az őket ellátó intézmény anyagi támogatására fordítottuk annak érdekében, hogy az ott élők életkörülményei jelentősen javuljanak. Részünk volt a fakultációs programok választékának bővítésében/néptánc, színjátszás stb.:/, a nyári programok,- többek között a nyári táborozások- támogatásában, a keresztény tartalmú nyári közösségi napok megszervezésében, melyek szellemi és szabadidős programokkal tették színesebbé azok napjait, akik nélkülünk nem tudtak volna nyári kikapcsolódáshoz jutni. Alapítványunk ugyanezen célcsoportnak többször szervezett külföldi csereprogramot Dániába, Szlovákiába és Csehországba. Az Alapítványi támogatások köre fentieken kívül kiterjed még a fogyatékos személyek/csoportok esélyegyenlőségének segítésére, a fogyatékos személyek fejlesztő, terápiás programjainak (gyógytorna, állatterápiák, hidroterápia) támogatására, az ehhez szükséges eszközrendszer beszerzéséhez. Szoros partneri kapcsolatban vagyunk a soproni székhelyű "Halmozottan sérültekért" Alapítvánnyal, a Hova Tovább Alapítvánnyal, az intézeti nevelésből kikerült fiatalok munkahely- és otthonteremtését segítő Életesély Alapítvánnyal, a Sopron Tigrisek valamint a "Kerek Erdei" Sportegyesületekkel. Alapítványunk fenti területeken nyújtja szolgáltatásait a támogatott célcsoportnak. Szervezetünk fizetett alkalmazottak nélkül, alapvetően önkéntesek munkájára építve működik. Valójában az önkéntes szülők, szakemberek tevékenységét koordinálja, s a szolgáltatások anyagi hátterét biztosítja.
Az Alapítványt 10 magánszemély alapította, s az alapítvány kezelésére 1994-ben egy három, később 2006- ban négytagú kuratóriumra bízta az alapítvány kezelését. A kuratórium demokratikus döntéshozó testület, mely szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A szöveges beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elkészítése és előterjesztése az elnök feladata. A kuratórium az év első ülésén dönt az éves hangsúlytevésekről, dönt a támogatásokról. A támogatási rendszer elve: támogatási területek pontos megjelölése és az elnök részére egy keretösszegig felhatalmazás adása. Amennyiben e keretösszeg a konkrét feladat megvalósítása során nem bizonyul elégnek, úgy az elnök szükség szerint kuratóriumi ülést hív össze a keretösszeget meghaladó kiadások megtárgyalására.
A szervezet képviseletével megbízott személy a kuratórium elnöke. A tagok nem rendelkeznek önálló képviseleti jogkörrel. Cégszerű aláírás, ha a kuratórium elnöke, a kuratóriumi tagok bármelyikével együtt ír alá.


AQUARÁZS Rekreációs Sportegyesület
9400 Sopron , Lomb út 16/A.
TEL.: 99/523-356, 30/2169-513, 30/2169-510
képviselő: Simonné Kajtár Gabriella
AQUARÁZS Rekreációs Egyesület Története
Az egyesület 1995. március 15 - én alakult AQUARÁZS Gyógysport Egyesület néven az alábbi alapító tagokkal:
Dr. Simon István Ágoston, Dr. Simonné Kajtár Gabriella, Dr. Dollmayer Ilse, Dr. Deák Mónika,
Mihók Attila, Mihók Attiláné, Nagyné Kóczán Katalin, Varga Zsolt, Mózer Ilona, Balla Márta.
Az egyesület elsőrendű célja az asztmás és mozgásszervi beteg gyerekek úszásterápiás gyógyítása volt. Kiegészítő tevékenységként télen sítábort, nyáron sport - és túratábort szervezett a vezetőség.
1995 szeptemberében 123 tag (gyerek ) kezdte meg a tanévhez igazodó gyógyúszó edzéseket. Négy edző végezte a foglalkozások vezetését. A téli sítáborban 40 gyerek és szülő, a nyári négy hétig tartó sportnapközis táborban hetente 60-65 gyerek és a túratáborban 35 gyerek és felnőtt vett részt. A kezdeti lépések biztatóak voltak. A tagok létszáma folyamatosan növekedett, s 1998 októberében túllépte a 270 főt.
1996 - ban a vezetők megállapodtak abban, hogy nem csak a rehabilitációra, hanem a prevencióra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Kidolgoztak egy olyan komplex prevenciós, rehabilitációs programot ( melyet a mai napig is folyamatosan bővítenek ) amelyben első helyen az úszás szerepel, de kiegészítő terápiaként megjelenik a hétvégi lovasterápia, a téli sítábor, a nyári sportnapközis- és túratábor, esetenként a hétvégi kerékpártúrák. Komoly lépés volt a prevenció felé a vasárnaponkénti úszás bevezetése az egészséges gyerekek számára, valamint a kiegészítő programok ( sítábor, nyári táborok ) megnyitása az egészséges gyerekek számára.
Az egyesület munkájában mindig kiemelt szerepet kapott - a prevenció és rehabilitáció mellett - a gyerekek szeretete, a minőségi munkavégzés és a családok minél nagyobb mérvű bevonása az egyesületi munkába ( sítábor, túratábor, év végi "piknik" ). Az évek során folyamatosan bővült szerállományunk, amelyek segítségével jobb és hatékonyabb munkát végezhetünk.
1999 - ben felvettünk tagjaink közé 3 mozgáskorlátozott fiút, akik rendszeresen részt vesznek a számukra kiírt versenyeken. Szereplésük irigylésre méltó, mivel rendszeresen több arany, ezüst és bronzérmet hoznak haza.
A megnövekedett tevékenységi kör és az alakuláskor meghatározott célok bővülése időszerűvé tette a név és szerkezeti változásokat. 2000. augusztus 24 -i közgyűlés megszavazta az egyesület új nevét : AQUARÁZS Rekreációs Egyesület , valamint szakosztályokra bontását, amely jobban lefedi a jelenlegi tevékenységét . Így alakult meg az úszó-, szabadidősport- és a rehab. szakosztály.
Napjainkban nem csak a gyerekek rehabilitációjával, hanem a felnőttek mozgásterápiás rehabilitációjával is foglalkozunk. Bár ez nehezebb feladat és még gyerekcipőben jár.
Jelen pillanatban több mint 310 taggal dolgozunk 17 úszócsoportban 7 edző segítségével, a téli sítáborban kétszer öt nap alatt 103 gyerek és felnőtt síelt, a nyári sportnapközis táborban hetente 180 gyerek sportolt, a túratáborban pedig 38 fő vett részt.
Az egyesület anyagi hátterét egy részt a tagdíjak, más részt a "Gyógyuljunk a Sporttal" Alapítvány támogatása adja. Nem rendszeres bevételként jelentkeznek a pályázati pénzek valamint néhány támogató, bár az utóbbi időben ezek száma lecsökkent.

Árvácska Közhasznú Alapítvány
Sopron, Cseresznye sor 22, 9400
https://arvacskaalapitvany.hu/
Az Árvácska Alapítványt Sopronban, 1994. január 20-án Oltárczi Ferenc, az egykori József Attila Gyermekvédelmi Központ iskolájának vezetője, a gyermekotthonban folyó oktatás-nevelés színvonalának emelése érdekében hozta létre. Az alapítvány célja a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központban nevelésbe vett gyermekek tanulmányaihoz való hozzájárulás és a tanulók szabadidős és sport tevékenységei feltételeinek javítása.
Sopronban és közvetlen környezetében a szakellátás a következő részekre tagolódik:
Az Erdei Gyermekotthon 40 fő, különleges szükségletű gyermekek nevelését biztosítja, kiegészítve egy utógondozói otthonnal 20 fő, ahol fiatal felnőttek élnek 21 illetve, 24 éves korig.
A Cseresznye sori Gyermekotthon 30 fős, normál intellektusú gyermekek ellátását biztosítja.
Három lakásotthonban, mely közül kettő Sopronban és egy a közeli Harkán helyezkedik el, 36 gyermek lakik.
Soprontól 20 km-re Hegykőn a régió egyetlen speciális lakásotthonában 16 fiatal terápiás kezelése folyik.
Több mint 140 gyermek nevelési feladataihoz járul hozzá aktívan az Árvácska Alapítvány önkéntes, áldozatos munkája. Az Árvácska Alapítvány céljaihoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységeket folytatja:
A Start program egy egyéni ösztöndíj, ami segíti a fiatal felnőtteket az életkezdésben. A sikeres szakmunkásvizsga vagy középiskolai érettségi vagy diploma megszerzése után, az Alapítvány segít egy szakmailag előremutató munkahely keresésében, támogatja a lakhatást és mentort biztosít a program ideje alatt. A mentori szolgálattal a hétköznapokban való önálló eligazodás esélyét növeljük.
Táboroztatás, szakkörök, foglalkozások, előadások szervezése, iskolán kívüli oktatás, nevelés, képességfejlesztés és ezek feltételeinek biztosítása.
Alternatív- reformpedagógia (művészetterápia, drámapedagógia, stb.) alkalmazása az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.
Gyermekek és fiatalok oktatási időn kívüli szabadidejének hasznos eltöltése, szervezett üdültetéssel, táboroztatással.
Hátrányos helyzetű, hátrányosan induló sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséggondozása, kiemelkedő tehetségek képzésének biztosítása.
Saját alapítványi produkciók, produktumok (művészeti tudományos, ismeretterjesztő alkotások, filmek) létrehozása, terjesztése.
Kulturális, képességfejlesztő, képzőművészeti programok szervezése.
Az intézményen belül a hátrányos helyzetű tanulók, gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében együttműködik más hazai és külföldi, hasonló célú alapítványokkal, egyesületekkel, intézményekkel.

LÁNCZI ZSUZSANNA
KURATÓRIUMI ELNÖK
PICHLERNÉ GÁBOR BEA
KURATÓRIUMI TAG
HORVÁTH ZSUZSANNA
KURATÓRIUMI TAG
MÉSZÁROS ZSUZSANNA
KURATÓRIUMI TAG
BENKŐ ALPÁR
ÖNKÉNTES
LÉBER MERCÉDESZ
ÖNKÉNTES

Autitok Egyesület
http://www.autitok.hu/index.php/hu/
Kállai Anikó: +36/20-969-6036
Halmai Attiláné: +36/30-972-7499
Saáryné Takács Ildikó: +36/70-624-3173
2015-ben szülők, pedagógusok maroknyi kis csapata azzal a céllal hozta létre az Autitok Szülőklubot, hogy havonta tematikus előadásokon, beszélgetéseken találkozhassanak az érintettek. Az autizmus olyan állapot, mely egész életen át tart, és tünetei két fő területen mutatkoznak: szociális-kommunikáció zavar, illetve rugalmas viselkedés-szervezés zavara. Ez az állapot Magyarországon közel 100 000 embert és családjait érinti.
Az egyre bővülő létszámú szülőklub 2017-ben alakult át egyesületté, melynek célja továbbra is az autizmusban érintett családok támogatása, segítése, érdekvédelme, valamint tanácsadás, információszolgáltatás, szemléletformálás, érzékenyítés, az autista személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Fontos feladatunknak tekintjük az együttműködést a nevelési-oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel, az autista gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel.
Tevékenységeink: szülőtalálkozók, tematikus napok, rendezvények, szülő-szakember összejövetelek, szabadidős programok, kézműves foglalkozások, játszóházak szervezése, szakkönyvtár működtetése, információs kiadványok készítése.
Az Egyesület céljai:
Pervazív zavarral illetve egyéb magatartás, viselkedés és szociális problémákkal küzdő gyermekek, fiatalok és családjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek támogatása.
A fentiekben részletezett társadalmi csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, életminőségük javítása.

Autó–Motor Veterán Club
https://www.oldtimersopron.hu/index.html
Kapcsolat
Klubelnök: Schlosser Zoltán
Klubtitkár: Sinkovits Frigyes
Klub közös e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A klub elődje, a Soproni Automobil Egyesület 1927-ben alakult. A klub a motorsportban az 1929. június 16-án megrendezett I. brennbergi hegyi versennyel debütált. A Sporthírlap 1929. június 6-ai száma ezt írta az eseményről: Mindenki indulni fog, akinek csak neve van a magyar motoros és autós sportban. Néhány példa a névsorban szereplő nevekre: gróf Festetich Pál, báró Berg Tasziló, báró Aczél Lydia.
1997 májusában rendeztük meg emléktúránkat, baráti találkozónkat a Soproni Automobil Egyesület megalakulásának 70. évfordulója tiszteletére. Több mint 50 járművet csodálhatott meg a közönség.
Jelentős eseményként említhető meg az előd Auto-Motor Klub Sopron és az Automobil Veteranen Klub Austria közös szervezésében megvalósult Nemzetközi Veterán Rallye 1979-ben. A rendezvény túlnyúlt az országhatáron, ami az akkori politikai helyzet fényében nem kis eredmény. Az öt napos verseny az ausztriai Laxenburgból indult; a túra résztvevői (magyar résztvevők nélkül) Sopronon keresztül Keszthely-Tihany-Sárvár-Kapuvár érintésével április 30-án érkeztek a soproni búcsúesttel egybekötött díjátadóra.

Bánfalváért Baráti Kör Egyesület
Szervezet adószáma: 18537853-1-08
A szervezet címe: 9400 Sopron, Bánfalvi út 180.A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Bánfalvi út 180.
Információ kérhetõ: a 99/330-448 (Bánfalvi fiókkönyvtár) telefonszámon.
Alakulásának idõpontja: 1999. március
Egyesületünk a Széchenyi Könyvtár bánfalvi fiókkönyvtárában mûködik.
Célja: Bánfalva értékeinek, hagyományainak fennmaradásáról és továbbélésérõl gondoskodni.
A település egyéni arculatának kialakításán való munkálkodás.
A lakóterületünket érintõ kérdésekben véleményezési kompetencia elérése.
Megvalósítása érdekében egyesületünk: tartalmas kulturális programokat kínál példát mutat az összefogásra a rászorultak felkarolására és a közösség iránti felelõsségvállalásra.

Bringázz Sopron Egyesület
https://www.bringazzsopron.hu/
2012 decemberében a Bringázz Sopron Egyesület az Age of hope Gyermekvédelmi Alapítvánnyal karöltve lebonyolított egy jótékonysági akciót, melynek keretében a civil lakosság által felajánlott használaton kívüli kerékpárokat lelkes önkéntes munkával felújítottuk, a kiszuperált bicajokat pedig helyi gyermekotthonok lakóinak ajándékoztuk.
A fogadtatás, a program szerethetõsége és a visszajelzések arra buzdítottak minket, hogy ezt az akciót nemcsak, hogy ismét meg kell szerveznünk, de az ország más pontjain élõ emberek figyelmét is fel kell hívnunk a jótékonykodás könnyedségére.Szerintünk nem létezik gyermekkor bringázás nélkül.
Megkerestünk néhány nagyobb városban élõ kerékpározással és közösségi munkával fogalkozó csapatot/mûhelyt,mit szólnak az akcióhoz, és látnak-e lehetõséget egy országos bringa-ajándéklavina elindításában?:)Az elültetett gondolat akármerre fordultunk ösztönzõen hatott és jelentett kapásból sok hangos IGENT!Sopron után a tevékeny segítség részesévé szeretett volna válni Pécs, Szeged, Budapest,..hát így indult..

Cukorcsiga Alapítvány
Szervezet adószáma: 18659166-1-08
A szervezet címe: 9400 Sopron, Bástya utca 63/ A. fszt. 3.
Rászorulók segítése, élményprogramok szervezése, hagyományőrzés – csak pár azok közül a fontos feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak. Sorozatunkban a soproni szervezeteket mutatjuk be.
A Cukorcsiga Alapítvány 7 évvel ezelőtt azért jött létre, hogy a soproni és a környéken élő diabéteszes gyerekek és szüleik számára kórházon kívüli találkozási lehetőségeket nyújtson.
– A 2000-es évek eleje óta nagyon gyorsan nő a hat év alatti diabéteszes gyermekek száma – mesélte dr. Gelencsér Éva gyermek diabetológus, a Cukorcsiga Alapítvány elnöke. – Nagyon fontosnak tartom, hogy a diabéteszes gyerekek egészséges társaikhoz hasonlóan minél kevesebb megkötéssel, szabadon élhessék az életüket. Ebben is segítséget nyújt alapítványunk.
Bár a járványügyi helyzet megnehezítette az elmúlt másfél évben a találkozásokat, ám előtte sok-sok közös programon vettek részt az érintett gyerekek és szüleik. Ezeken lehetőség nyílt a tapasztalatok cseréjére is, amelyre a szülőknek nagy szükségük van. A programok közül kiemelkedik egy országosan is egyedülálló kezdeményezés, egy három hónapos úszásoktatás, amelyet Hegykőn tartottak. Régiónkban szép hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodásokat és a kisiskolásokat uszodába viszik, ám nem egyszerű a helyzet a diabéteszes gyerekeknél, akiket érthető módon a szülők különösen féltenek. Ezért találta ki az alapítvány elnöke a vízi érzékenyítést, ahol a cukorbeteg, elsősorban óvodás korú gyerekek diabéteszben nem érintett társaikkal együtt tanulhatnak úszni.

Csillagrét Waldorf Óvoda Általános Iskola és AMI
https://www.waldorfsopron.hu/
Egyesület címe:9400 Sopron Győri út 48/A.
Egyesület Telefonszáma:Mobil: 06 30 366 03 76
Egyesület E-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Egyesületi Elnök: Szandi Dávid
Egyesületünk megalakulása 2016 januárjában kezdődött. Egy nagyon elszánt anyukában az az ötlet merült fel, hogy ebben a térségben alapítsunk egy Waldorf iskolát, hiszen nagy hiányt pótolnánk vele. Szervezett egy összejövetelt, ahol célként a hogyan tovább fogalmazódott meg. Ebből az összejövetelből alakult egy 3 anyukából álló csapat, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy biztosítsák az alapításhoz szükséges feltételeket. Ahhoz azonban, hogy egy iskola létrejöjjön, fenntartó szükséges. Mi az egyesületi formát választottuk, így 2016 májusában bejegyzésre került a Csillagrét Waldorf Egyesület. Innentől kezdve intenzív munka vette kezdetét, hiszen a rendelkezésre álló idő rövid volt – szeptemberben mindezek ellenére el tudott indulni az Endrédy Vendel Waldorf Iskola Fertőendréden, az egyesület minden szükséges engedélyt megszerzett. Ez erőn felüli munkát jelentett a 3 anyuka számára, hiszen mindezt család és munka mellett teljesítették.
Akkor is és most is az egyesület feladata biztosítani a megfelelő gazdasági-jogi hátteret az intézmény számára, hiszen ez a működésünk alapvető feltétele. Jelenleg egyesületünk létszáma folyamatosan növekszik, és ez nagyobb aktivitást is jelent, amit az egyesület vezetői ezúton is megköszönnek a tagoknak. Céljaink között szerepel, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a jogszerű működést, és még inkább megteremtsük az intézmény gazdasági stabilitását.

Dirty Dance Sopron Egyesület
http://www.dirtydancesopron.hu/
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dirty Dance Sopron Elnöke: Horváth Zoltán, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36709443031
Egyesületünk hivatalosan 2007-ben alakult meg, elözöleg úgyanez a kis csapat más keretek között m?ködött és dolgozott. Ovis kortól foglalkozunk gyermekekkel egészen feln?tt korig, határ a csillagos ég. Hobby és versenycsoportokkal is foglalkozunk. Csodás dolog a tánc, érzés, érzelem, csapat, elhivatotság, szeretet, öröm, fájdalom, sírás, nevetés, és persze szeretnénk ha mi egy nagy család lennénk, és azok is vagyunk EGY NAGY CSALÁD! Sokunknak ez az életünk, néhányunknak majdnam az élete, és van akinek egy csodás kikapcsolódás, ez mind így jó, hogy más módon más mértékben de szeretjük a táncot, és együtt élünk át csodás órákat, napokat, heteket, fellépéseket, versenyeket.
Az oktatás sok stílusra terjed ki, a színpadi show-táncot,musical táncokat a kezdetek óta oktatjuk, valamint az akrobatikát mely ehez szorosan kapcsolódik. Az utcai táncok a másik nagy nagy vonulatunk, itt minden új stílus megtalálható, hip-hop, girly, funky, heels, street jazz, new style, house, ami éppen a tanáraink fejéb?l kipattan, az mind mind jöhet, csak kreatív és vidám és jó munka legyen. Évr?l évre több alaklommal van szerencsénk csodás vendég tanárokkal együtt dolgoznunk, akik probálják látóterünket b?víteni, ebben a csodás világban, mely folyamatosan újjul meg napról-napra.
A versenyzés egy nehéz és kitartó mukát kívánó ága ezen sportnak is, de az izomláz, a fájdalom, a gyakorlás is csodás ha képes vagy a saját határaidat legy?zni, vagy a maximumig menni menni, ha mindezt egy csapatban teheted ami a családodá vállik akkor már nyertes vagy, a kupák, világ-bajnoki , európa-bajnoki vagy éppen a magyar-bajnoki kupák, dobogos helyezések csak csodás és elismer? ráadások.
Próbáljuk tanítványainkat így nevelni, tanítani családi és szociális értékekre és tiszteletre, alázatra, küzdésre, elszántságra és SZERETETRE!!!

Együtt Könnyebb Klub Soproni Szervezete
A Rákbetegek Országos Szervezetének tagszervezete.
A Rákbetegek Országos Szövetsége 1990-ben a rákbetegek önsegítő, öntevékeny, önkéntes mozgalmának szerves fejlődése eredményeként alakulhatott meg. Valódi laikus, civil mozgalomként indult: 1986-ban egy daganatos betegséggel küzdő hölgy, betegtársai iránti szolidarításból - szervezte meg az első rákbeteg klubot. Rövidesen kiderült, hogy az egész társadalmat érintő, szélesebb körű beavatkozásra van szükség a megelőzés, a gyógyítás, és rehabilitáció területén. A Szövetséggé szerveződés hatékonyabb küzdelmet eredményezhetett az egészségügyi szociális ellátás változtatásában, a betegjogok érvényesülésében és a széleskörű szemléletváltozásban egyaránt.
1990. február 14-én alakult meg a Rákbetegek Országos Szövetsége 16 alapító szervezet küldötteinek közös elhatározásából.

Éltető Erő Alapítvány
9400 Sopron Schármár út 12.
Adószám: 18539893-1-08
Rászorulók segítése, élményprogramok szervezése, hagyományőrzés – csak pár azok közül a fontos feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak. Sorozatunkban a soproni szervezeteket mutatjuk be.
A megelőzés áll a középpontjában az Éltető Erő Alapítvány a Rák Ellen elnevezésű soproni civil csoport célkitűzéseinek. Ennek jegyében egy új programsorozatot is útjára indítottak.
– Alapítványunk elődje a 25 évvel ezelőtt alakult Daganatos Betegek Klubja volt, emellett párhuzamosan 2000-ben kezdte meg működését mostani civil szervezetünk – mesélte Csiszár Zoltánné, az alapítvány elnöke. – A kettő abban különbözik egymástól, hogy a klub az érintett betegeket fogta össze, míg az Éltető Erő Alapítvány tevékenységével a prevencióra fókuszál mind az életmód, mind a lelki háttér tekintetében, az is küldetésünk, hogy a szűrések fontosságára felhívjuk a figyelmet.
Ennek jegyében decemberben Csendes csodák, avagy Gyógyulás a hit erejével címmel egy havonta egyszer jelentkező programsorozatot indított az alapítvány, amelynek a domonkos templom közösségi terme ad otthont. A tervek szerint legközelebb január 8-án 16 órától várják kötetlen beszélgetésre mindazokat, akik szívesen megosztják egymással örömeiket. Az alapítvány elnöke tanárként azt tapasztalta, hogy a járványhelyzetben nagyon sokan érzik magukat elbizonytalanodva, magányosan, szükség van a találkozásokra, tartalmas beszélgetésekre. Ezt az adventi legelső találkozó is bebizonyította.

Európai Borlovagrend Soproni Legációja
Székhely: H-9400 Sopron, Várkerület 7. (Rejpál-ház)
Tel: +36 30 986 6470
https://soproniborlovagok.hu/
Közel négy évtized telt el azóta, hogy 1984-ben megalakult az Európai Borlovagrend Eisenstadtban. S bár néhány évtizedről beszélünk, a rend gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak vissza az időben. Az alapokat egészen a középkori lovagrendi hagyományokig, kiváltképp a Szent György rendig, a 13-14. századig vezethetjük vissza. Az elmúlt évek során 27 országban, köztük hazánkban bontott zászlót az Európai Borlovagrend, a Soproni legáció megalapításának ötlete pedig 2005-ben merült fel. Az első soproni tagok 2006-ban léphettek a borlovagrend soraiba, a Szent Mihály templomban tartott avatási ünnepségen, felvállalva azokat az értékeket, melyeket e szervezet képviselni hivatott. De mik is ezek az elvek, értékek, és hogyan találnak egymásra a nemes eszmék és a nemes nedűk egy lovagrend keretein belül?
Tömören jelmondatunk foglalja össze legszebben a lovagi elvek lényegét:
„Csak, ha az irigységen úrrá lettél, és másokért fáradozni kezdtél, akkor leszel igazi lovaggá!”
A borlovagok felekezetre, politikára, egyéni érdekekre való tekintet nélkül tevékenykednek céljaikért. Nagy hangsúlyt helyeznek az értékekre, kiállnak a keresztény értékrend mellet. Fontos alapelvük a közjóra való törekvés. Szerepet vállalnak karitatív tevékenységekben, a szociális és jótékonysági célú megmozdulások kiemelten fontosak számukra. S természetesen nem maradhatnak ki e felsorolásból a borral összefüggő tevékenységek sem. A rendtagok a borkultúra népszerűsítésében, a borral kapcsolatos ismeretek terjesztésében is jelentős szerepet játszanak.

A bor azonban több egy nemes italnál…
A bor nem szétválaszt, hanem összeköt.
A bor egy asztalhoz ülteti a barátokat, tárgyalásra késztetetti a vitás feleket.
A bor és a lovagi barátság a béke eszköze.
A bor, a borban való bőség, a béke termékenységének igazolása.

S a bor különösen fontos közösség formáló erő egy olyan vidéken, Sopronban, ahol évszázadok óta a helyi identitás részét képezi. E közösségformálásban pedig a Soproni legáció- és a vele karöltve működő Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete – is jelentős szerepet játszik. Jelen van a város különböző, borhoz kapcsolódó rendezvényein, a hagyományos borszenteléstől egészen a Soproni Borünnepig vagy a Szüreti Napokig. A város és borai jó hírét viszi a más borvidékeken tartott lovagrendi eseményekre. Kapcsolatokat ápol és épít a többi legációval, határokon belül és kívül. Az évente megrendelésre kerülő belépési és előlépési ünnepség, az ehhez kapcsolódó felvonulással mára a borvidék egyik fontos eseményévé vált. A legáció karitatív tevékenysége keretében adományokkal segíti a város szociális intézményeit, és a rászoruló családokat. A festői belvárosban található, a rendtagok keze munkáját is dicsérő Rejpál ház, pedig nem csak a borlovagok számára szolgál otthonul. Hangulatos, a soproni múltat megidéző tereivel borkóstolóknak, kulturális eseményeknek és borversenyeknek is helyszínt biztosít, ezzel is építve a leghűségesebb város közösségét, és hirdetve a nemes borok dicséretét.
„Isten és a bor dicsőségére”
Németh Zoltán Bortanácsos

Fidelissima Vegyeskar
Levelezési cím: 9400 Sopron, Ógabona tér 44–46.
Székhely: 9400 Sopron, Halász u. 1. fszt. 3.
Mobil: +36 30 4876-056
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Skype: fidelissimavegyeskar
Facebook: www.facebook.com/fidelissima.vegyeskar
Web: www.fidelissima.hu
Együttesünk 1994. október 3-án alakult a kulturális hagyományokban gazdag Sopron zenekedvelő polgáraiból. Tagjaink között vannak idősebbek és fiatalok, mindenféle foglalkozásúak és diákok is. A kórus fenntartásához tagjaink hozzájárulásán kívül értékes gyakorlati segítséget kaptunk városunk önkormányzatától is.
A Vegyeskar alapítója Palotai Gábor kórustitkár és Arany János alapító karnagy volt.
Kórusunk 2014-ben ünnepelte 20 éves fennállását. Ez az örömteli ünnep ürömmel is vegyült, ugyanis alapító karnagyunk és alapító kórustitkárunk is „nyugalmazását” kérte. Munkájuk elismeréseként 2014. december 14-én, a Hűség Napján, mindkettőjüknek Sopronért Emlékérem kitüntetést, a kórusnak pedig Civitas Fidelissima díjat adományozott Sopron város közgyűlése, mely díjak rendkívül megtisztelőek számunkra. Búcsúzásukat szomorúan, de az elengedő szeretet és hála érzésével vettük tudomásul.
E két meghatározó vezetőnk távozása ellenére a kórus tagsága úgy döntött, hogy szeretné folytatni az éneklést. Erre bíztattak minket az elköszönők is. Az 2015-ös év első próbáján a kórustagok egybehangzó döntése alapján a kórus szakmai vezetője Czipszer Andrea megbízott karnagy lett. A kórus mindennapi életét szervező csapat vezetője, pedig Takács Eszter kórustitkár.
Czipszer Andrea fantasztikus emberséggel, kedvességgel és türelemmel mentette meg a kórust a széthullástól. Tette mindezt egy nagyon nehéz és hálátlan időszakban, amikor a kórus még nem lépett túl a veszteségen, nem volt képes rugalmasan viszonyulni a megváltozott körülményekhez. Mindezek ellenére egy eredményes közreműködésre és egy önálló koncertre is fel tudott készíteni bennünket. Sajnos a munkahelyi leterheltsége mellett egyre fárasztóbbá vált a kórus vezetése: új karnagyot kezdtünk keresni.
Így találtunk Szilágyi Miklósra, akiről Arany János alapító karnagyunk is remek ajánlást adott. Nagy izgalommal vártuk az első – a kórus számára váratlan – találkozást. Egycsapásra megváltozott minden: karnagynőnk hihetetlen eleganciával és intelligenciával adta át a kórus vezetését (kórustagként továbbra is velünk maradt) a berobbanó ifjú karnagynak. Egyiküknek sem lehetünk elég hálásak!
Az együttes új szakmai vezetője tehát Szilágyi Miklós karnagy, akinek temperamentuma, kedves humora azonnal lenyűgözött minket.
Az alapítás óta eltelt évek során együttesünk a város zenei életének egyik meghatározó résztvevője lett. Rendszeresen önálló évadzáró hangversennyel szereplünk a Soproni Ünnepi Hetek műsorában; 1996 óta minden évben közreműködünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott városi ünnepi programban. Működésünk célja a város tiszteletre méltó kulturális múltjához méltó jelen építése: ezt a célt – nevünkön kívül – repertoárunk is kifejezi: mindenek előtt a kitűnő magyar szerzők (Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos) kórusmuzsikáját kívánjuk ismertté tenni, de új magyar műveket is bemutatunk: az együttes alakulása idején Sopronba költözött Kossuth-díjas zeneszerző, Szokolay Sándor hét kórusművének ősbemutatója fűződik a Fidelissima nevéhez. Mindezek mellett koncertjeinken helyet kapnak az európai kóruszene jeles darabjai is. Az a cappella – kíséret nélküli – számokból álló műsort időről-időre oratorikus, zenekari, vagy orgonakísérettel előadandó darabokkal egészítjük ki (Bach: Johannes-Passion; Duruflé: Requiem, Fauré: Requiem, Haydn: Harmoniemesse; Liszt: Missa choralis, Via crucis; Ramirez: Missa Criolla; Vivaldi: Gloria…).
A magyar kórusirodalom népszerűsítése mellett törekszünk arra, hogy a város zeneszerető közönségét megismertessük más népek kórusirodalmával, zenei kultúrájával is. Ezért szívesen vesszük föl a kapcsolatot külföldi kórusokkal és örömmel teszünk eleget külföldi meghívásoknak is. A kórus úti térképére 1996 óta számos ország és város neve került föl: többször jártunk Ausztriában (Mödling, Oberpullendorf, Salzburg, Wien, Wiener Neudorf), Olaszországban (Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Perugia-Roma, Valdagno), Németországban (Bremen, Birnau, Engen, Kempten, Neudrossenfeld, Radolfzell, Singen, Villingen), Svájcban (Ennetbühl, Rorschach, Zürich); egy-egy koncertkörutat tettünk Lengyelországban (Gdansk, Sopot), Dániában (Århus), az Amerikai Egyesült Államokban (Flagstaff, Los Angeles, Phoenix, Prescott, Tucson), Franciaországban (Paris), Finnországban (Sejnäjoki), valamint Szerbiában (Szabadka).
Vegyeskarunk két alkalommal vett részt a Kórusok és Zenekarok Országos Tanácsának (KÓTA) minősítő hangversenyén, s 1996-ban a Hangversenykórus Cum Laude, 2003-ban pedig a – legmagasabb – Hangversenykórus Summa Cum Laude fokozatot nyerte el.
Az együttes több CD-t adott ki. Ezek közül kiemelkedik egy önálló stúdió-válogatás (1998) és a Johannes-Passion (2004) felvétele, ezek mellett több koncertfelvételből készült lemez (Duruflé: Requiem; Kersch: Missa Sancti Stephani – 2003; Liszt: Missa choralis – 2006; Duruflé: Requiem – 2014)

Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete
Cím: 9400 Sopron Táncsics U. 8
Adószám: 18534922-1-08
Egyesület célja: Fenntartani és ápolni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, mint a határőrség jogutódjaihoz, illetve az illetékes állami, önkormányzati szervekhez és a hazai, valamint külföldi és nemzetközi civil szervezetekhez fűződő kapcsolatait, őrizni a határőr hagyományokat.

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat
SEGÉLYIRODA: 1103 BUDAPEST, GERGELY UTCA 30.
https://hisz.hu/
soproni elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napi feladataink ellátása közben találkozunk olyan emberekkel, utcára került családokkal, erőszakkal kitett asszonyokkal, leányanyákkal, gyermekeikkel és hajléktalanná vált személyekkel, akik a megnövekedett kiadásaik (törlesztőrészlet, rezsi) esetleg elhúzódó betegség, munkanélküliség miatt akár napokon keresztül nem tudnak mit enni, illetve nem tudják gyermekeik számára az alapvető napi egyszeri meleg ételt sem biztosítani.

Hova Tovább Közhasznú Alapítvány
9400 Sopron, VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 17.
adószám: 18984004-1-08
Rendszeresen tartanak fejlesztő foglalkozásokat a fiataloknak a Hova Tovább Alapítvány önkéntesei.
Rászorulók segítése, élményprogramok szervezése, hagyományőrzés – csak pár azok közül a fontos feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak.
Hova tovább? Melyik gyerekes családban ne hangozna el ez a felvetés? Ám egészen másként cseng ez a kérdés a soproni Hova Tovább Alapítvány által felkarolt családokban.
15 éve alakult meg az alapítvány, amely a fogyatékkal élő kamaszok és ifjú felnőttek, illetve szüleik támogatását tűzte ki céljául. Egyre bővebbek a lehetőségeik: a mozgásterápiától kezdve a kézművességen át a zeneterápiáig széles a foglalkozások tárháza. Önkénteseik, támogatóik száma is nő, így számos tartalmas programon tudnak részt venni a családok és a fiatalok. A Hova Tovább Alapítvány báljai jelentik az év csúcspontját, ahol a fiatalok és családjaik a sok-sok támogatóval együtt kapcsolódnak ki a jótékonyság jegyében.
– Szeretnénk más civil szervezetekkel szorosabban együttműködni, illetve nemcsak az ellátottjaink fejlesztését végezni, hanem az érintett családokat még hatékonyabban segíteni – emelte ki Haász Sándor, az alapítvány elnöke. – A fiatalok szülei igazi példaképek, szükségük van arra a visszajelzésre, hogy nagyon fontos, amit csinálnak. Lényeges célkitűzésünk egy gondozóház kialakítása, amely mind a szülőknek, mind az érintett fiataloknak biztos jövőt jelentene. Nyilván mindehhez jelentős anyagi forrásokat kell mozgósítani, de bízunk abban, hogy az összefogás, a közös gondolkodás majd eredményre vezet ezzel kapcsolatban is.

Idősek Európa Háza Alapítvány, Sopron
Elnöke: Dr. Sütő Teréz
https://www.facebook.com/terez.suto
A modern tudománynak köszönhetően a mai ember átlagosan hosszabb életkor ér el, azért hazánkban és Európában mindig több és több lesz az idős ember. Ennek az örvendetes ténynek árnyoldala, hogy az idős ember könnyen magára marad, elszigetelődik, esetleg be is szűkül, egyszóval: veszélyeztetetté válhat.
Alapítványunk ettől szeretné megóvni az idős embereket, ugyanakkor igyekszik előmozdítani testi-lelki jólétüket. Azt szeretné elérni, hogy azok a szellemi energiák – élettapasztalat, bölcsesség, tudáshalmaz, stb., – amelyek benne megvannak, kamatozódjanak, városunk, hazánk, Európa javára.
Általános célkitűzésünk szellemében alapítványunk a következőket szeretné megvalósítani városunkban
• önköltséges konyha létesítése, amelyben különös tekintettel lesznek az idős emberek táplálkozására (diabetikus, stb. részlegekkel
• gerontológiai központ kialakítása
• lakóközpont biztosítása, ahol az idősek megfelelő környezetben lakhatnak, és testi-lelki támogatásban részesülhetnek
• idősek műhelyének felszerelése, ahol mind a férfiak, mind a nők érdeklődésüknek megfelelően szabadidejüket barkácsolással tölthetik, önsegítés céljából
• tanácsadó szolgálat beindítása, ahol pszichológus, orvos, jogász, lelkész állna a hozzájuk fordulók segítségére
• “kölcsönnagymama, kölcsönnagypapa” hálózat, melynek keretében férfiak és nők készségesen tölthetnék be a nagyszülői szerepet fiatal családoknál, rövidebb-hosszabb ideig
• rekreációs központ fenntartása, ahol az idősek testi kondícióját támogatják tornával, kirándulásokkal és egyéb életkoruknak megfelelő sportrendezvényekkel
• kulturális központ létesítése, könyvtárral, előadótermekkel szellemi frissességük megőrzésére és tudásuk továbbadására
• fórumok és konferenciák megszervezése a nyugdíjra felkészítés és az idős kor egészségügyi és szellemi problémáival kapcsolatban, időseknek és szakembereknek egyaránt
Más helyeken (a határokon belül és kívül) működő idősek szervezeteivel való kapcsolattartást nagyon fontos feladatunknak tekintjük.
Az Idősek Európa Háza Alapítvány tevékenysége a pártoktól független, azoktól támogatást nem kérhet és nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

 

Idősek Európa Háza Alapítvány, Sopron
Elnöke: Dr. Sütő Teréz
https://www.facebook.com/terez.suto
A modern tudománynak köszönhetően a mai ember átlagosan hosszabb életkor ér el, azért hazánkban és Európában mindig több és több lesz az idős ember. Ennek az örvendetes ténynek árnyoldala, hogy az idős ember könnyen magára marad, elszigetelődik, esetleg be is szűkül, egyszóval: veszélyeztetetté válhat.
Alapítványunk ettől szeretné megóvni az idős embereket, ugyanakkor igyekszik előmozdítani testi-lelki jólétüket. Azt szeretné elérni, hogy azok a szellemi energiák – élettapasztalat, bölcsesség, tudáshalmaz, stb., – amelyek benne megvannak, kamatozódjanak, városunk, hazánk, Európa javára.
Általános célkitűzésünk szellemében alapítványunk a következőket szeretné megvalósítani városunkban
• önköltséges konyha létesítése, amelyben különös tekintettel lesznek az idős emberek táplálkozására (diabetikus, stb. részlegekkel
• gerontológiai központ kialakítása
• lakóközpont biztosítása, ahol az idősek megfelelő környezetben lakhatnak, és testi-lelki támogatásban részesülhetnek
• idősek műhelyének felszerelése, ahol mind a férfiak, mind a nők érdeklődésüknek megfelelően szabadidejüket barkácsolással tölthetik, önsegítés céljából
• tanácsadó szolgálat beindítása, ahol pszichológus, orvos, jogász, lelkész állna a hozzájuk fordulók segítségére
• “kölcsönnagymama, kölcsönnagypapa” hálózat, melynek keretében férfiak és nők készségesen tölthetnék be a nagyszülői szerepet fiatal családoknál, rövidebb-hosszabb ideig
• rekreációs központ fenntartása, ahol az idősek testi kondícióját támogatják tornával, kirándulásokkal és egyéb életkoruknak megfelelő sportrendezvényekkel
• kulturális központ létesítése, könyvtárral, előadótermekkel szellemi frissességük megőrzésére és tudásuk továbbadására
• fórumok és konferenciák megszervezése a nyugdíjra felkészítés és az idős kor egészségügyi és szellemi problémáival kapcsolatban, időseknek és szakembereknek egyaránt
Más helyeken (a határokon belül és kívül) működő idősek szervezeteivel való kapcsolattartást nagyon fontos feladatunknak tekintjük.
Az Idősek Európa Háza Alapítvány tevékenysége a pártoktól független, azoktól támogatást nem kérhet és nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

SOPRONI ALZHEIMER CAFÉ
Az időskori kóros feledékenység, a demencia, egyre több idős embernek és családjának jelent megoldhatatlan terhet Sopronban is.
Elsőként Magyarországon 2002-ben és 10 évvel később, 2012-ben is elvégeztük Sopronban a 65 év feletti lakosság demencia-szűrését a nemzetközileg elfogadott tesztekkel. Eredménye, hogy 10 év alatt 17%-ról 28%-ra nőtt az érintettek aránya. Ugyanebben az időben a 85 év felettiek aránya 47%-kal emelkedett, amely jelzi, hogy Sopron öregedő város. A szociológiai felméréssel kiegészített vizsgálat adatai arra ösztönöztek, hogy nem lehet magára hagyni a demenciával küzdőket és hozzátartozóikat, akik a betegségről nagyon keveset tudnak. A strassbourgi tapasztalatcsere és a győri Alzheimer Café ismereteit felhasználva 2015. október 16-án beindult a Soproni Alzheimer Café, amely negyedik éve működik, minden hónap 3. keddjén, növekvő érdeklődéssel. A belvárosban, jól megközelíthető helyszínen, a Pannónia Hotelben, kávé és sütemény fogyasztása mellett, hozzáértő szakemberektől színvonalas előadásokat hallhatnak a résztvevők és beszélhetnek a tabuként kezelt időskori elbutulásról. Létjogosultsága beigazolódott, mert a hozzátartozók, érdeklődők, egészségügyi és szociális szakemberek, akiknek a klienseik között egyre gyakoribb az érintett, alkalmanként 80–100 fő, esetenként 200 fő is meglátogatja az Alzheimer Cafét.
Fontosnak tartjuk, hogy a megelőzés is szerepet kapjon a programjainkon, mert a szív- és keringési megbetegedések megelőzésével sokat tehetünk az érrendszeri demencia megelőzéséért is, ezért az Alzheimer Café keretén belül hirdettük meg a Soproni Gyalogló Idősklubot (SOGYIK néven) az Egészség Világnapján 2018. április 7-én, amely hetente két alkalommal várja a gyaloglókat szakképzett, önkéntes túravezetőkkel. A gyalogló klub tagjai egy év alatt 407 km-t tettek meg. Ez év tavaszától az Alzheimer Café szervezésében működik – szakképzett oktató vezetésével – a SENIOR – Örömtánc is, amely egyre népszerűbb, és már Zentán is beindult soproni mintára.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, 2018 szeptemberében Erdély négy városában, Szatmárnémetiben, Felsőbányán, Csíkszeredán, Erdőszentgyörgyön, 2019 májusában Pélmonostoron, Szabadkán, Zentán és Magyarkanizsán népszerűsítettük az Alzheimer Cafét és a Gyalogló Idősklubot. Mindenütt nagy érdeklődéssel fogadtak bennünket, mert náluk is tabu az időskori kóros feledékenység és, hogy mi erről mertünk beszélni, az nekik is ösztönzést adott a folytatáshoz. Megismertettük őket a szakirodalommal és erre az alkalomra készített „Iránytű Alzheimer Café létesítéséhez és működéséhez” c. kiadvánnyal, amit elektronikusan is folyamatosan igényelnek. Ebben praktikus tanácsokat, bevált előadási javaslatokat is találnak az érdeklődők.
Minden magyarországi Alzheimer Café szervezéséhez szívesen elküldöm:
Dr. Sütő Teréz Tel.: +36-30/9768 327 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Soproni Csoportja

https://www.keesz.hu/

csoport elnöke: dr. Brummer Krisztián

elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
székhely: Szent György Plébánia, Jezsuita Terem, 9400 Sopron, Szent György u. 7.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyesületi formában működő keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik összefogni. Minden egészséges nemzetnek szüksége van értelmiségi rétegre, mely élére áll, és az „írástudók felelősségéve” vezeti azt. Különösképpen érvényes ez a keresztény értelmiségre, amelyet kötelez az Úr Jézus Krisztus missziós parancsa. A keresztény jelző a szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez, mely a századfordulón megjelent a protestáns egyházakban, a II. vatikáni zsinat után a Szentlélek működése révén pedig hangsúlyt kapott a Katolikus Egyházban is. Keresztény, azaz krisztusi ember, mindenki, aki Krisztusban él és Krisztus őbenne (Krisztus-hívők közössége).
A KÉSZ 1989-ben alakult Csanád Béla professzor irányításával, aki az akkori Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékvezető tanára volt. Az egyesületet először budapesti szakmai csoportok szövetségeként hozták létre, majd hamarosan jelentkezett annak szüksége, hogy a vidéki értelmiségieknek ne kelljen Budapestre utazniuk, hanem megalakíthassák a maguk vidéki helyi csoportjait.
Az egyesület újabb lendületet vett, amikor 1997-ben az alapító elnök halála után Osztie Zoltán teológia tanárt, plébánost választották az élére. Ekkortól gomba módra szaporodtak a helyi csoportok és még markánsabb, egységes, konzervatív arculatot kapott a KÉSZ. Minden intézménynek szüksége van arra, hogy fejlődjön, fejlődés pedig mindig változást is jelent. Ennek szellemében választott új elnököt a KÉSZ küldöttgyűlése 2016 novemberében Makláry Ákos parókus személyében, aki egyfelől biztosítja a folyamatosságot, de a változást is. Jelenleg 73 helyi csoportban több mint 3000 fős tagság alkotja a szervezetet, behálózva az egész országot.
Alapszabályunk preambulumából kiolvashatjuk, hogy a KÉSZ nem tért el az alapítók célkitűzésétől. A KÉSZ hivatása, hogy a keresztény kinyilatkoztatás egészét őrizze, és annak megfelelő megoldásokat dolgozzon ki a társadalom által fölvetett mai problémákra alternatívákat kínálva ezzel a társadalom számára. Ez a feladat az egyházközségek, gyülekezetek mellé rendeli a KÉSZ-t, és kettős irányt határoz meg a munkája számára. Egyrészt egy belső misszió: a keresztény értelmiségnek adja vissza az önbecsülését, kellő tartását és ehhez a hitbeli értelmiségi szintű tájékozottságát. Másrészt egy külső misszió: a társadalom felé képviseli a keresztény megoldási lehetőségeket az élet minden területén.
A kereszténység és a magyarság a legszorosabb egységet alkotja nemzetünk történelme folyamán. A magyarságtudat ápolása ezért nyilvánvalóan keresztény kötelesség. Nemzetünk olyan értékkel adományozta meg Európát, mely nélkül az nem lenne önmaga. A következő nemzedéknek részesednie kell a magyarság helyes önbecsüléséből, hogy küldetését megtalálja a nemzetek nagy családjában.
Fontos törekvésünk, hogy munkáljuk a nemzet egységét, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a szomszédos országokban élő magyarokkal. Célunk a teljes magyar egység kialakítása. 2010-ben írtunk alá együttműködési megállapodást a vajdasági Keresztény Értelmiségi Körrel, mely hála Istennek és erőfeszítéseinknek megtelt tartalommal. 2014-ben kibővítettük az együttműködést a Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központtal, 2015-ben pedig Kárpátalján és Erdélyben is megtaláltuk azt a keresztény értelmiségi kapcsolatot, melynek köszönhetően bizakodva nézhetünk az együttműködés további bővítése elé. Jelentős mérföldkő volt munkánk során a Kárpát-medencei népénekgyűjtemény kiadása (2015), valamint a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány életre hívása (2017).
Kongresszusaink mindenkor emlékezetes alkalmak, melyek megmutatják, hogy a KÉSZ megkerülhetetlen szellemi központja, erőforrása az országnak. Témái változatosak, mindig rávilágítanak a társadalom aktuális kérdéseire.
Sajátos folyamat indult el Sárospatakon 2006-ban, amikor szakemberek részvételével stratégia mentén gondoltuk végig a jövőt, a következő öt év teendőit. Majd felülvizsgáltuk a sárospataki célkitűzéseket, és újabb prioritásokat fogalmaztunk meg ugyanazon hat területen. A következő időszak mottója az Ihletett cselekvés lett. Hisszük, hogy a Szentlélek indít minket a jóra, ezért sugallatait mindig érzékeny lélekkel fogadjuk.
Az egyesület igyekszik közéleti szerepvállalásával alakító tényezővé válni környezetében. Az idők jelei program elindítása és ugyanezen a címen összeállított vitaanyag, tanulmánykötet megjelentetése és a fiatal generációt is megszólító film készítése is ezt a célt szolgálta.
Szövetségünkkel egyidős spirituális és kulturális folyóiratunk, a JEL. A KÉSZ és a JEL küldetése azonos: mérceként felmutatni a társadalomban a keresztény értékeket, kulturális és nemzeti hagyományainkat egy olyan korban, amikor minden megkérdőjeleződik, mindennek az értékét az ára, a pillanatnyi hasznossága határozza meg. A lap 2015-től kizárólag a világhálón jelenik meg.

Kórus Spontánusz Egyesület
http://spontanusz.hu/
9400 SOPRON, Lővér körút 7.
info(kukac)spontanusz.hu
+3670-205-7055 - Kocsis-Holper Zoltán, karvezető
+3630-400-2547 - Török Krisztina, kórustitkár
Adószámunk:18538658-1-08
"Hogy kik vagyunk? Hát mi vagyunk a Kórus Spontánusz!"
"Így válaszoltunk – számunkra is váratlanul, hiszen nem volt még nevünk - 2001 decemberében, egy ünnepváró estén a soproni Dömötöri Cukrászda előtt, ahol karácsonyi dalokat énekeltünk a meg-megálló járókelőknek. Akkor még nem tudtuk, hogy megalakultunk. Csak azt, hogy jó együtt, több szólamban énekelni. Azóta azt is tapasztaljuk, hogy a meglévõ barátságot erõsíti a közös muzsikálás, és általa újabbak is köttetnek.
Tizenhárman kezdtük, azóta gyarapodtunk létszámban is, jelenleg általában 35-40 taggal mûködünk. Bármit szívesen éneklünk, egyházi és világi kórusdarabokat, hazai és külföldi szerzõk mûveit bármilyen korból, bármely nyelven, ami tudásunknak, létszámunknak megfelel.
Éneklünk templomban, vendéglõben, múzeumban, a Zeneakadémián, ausztriai vagy magyar kis faluban, nemzetközi kórusolimpián, könyvtárban - bárhol, ahol szívesen fogadnak minket.
A kóruséneklés sokat kíván a tagoktól. Idõt, energiát, önfegyelmet, munkát. S ha mindezt mindenki odaadja, megtérül sokszorosan örömben, sikerélményben. Ez a célunk.
A Kórus Spontánusz 2001-ben alakult abból a célból, hogy karácsony közeledtével utcai énekléssel örvendeztesse meg a járókelőket. Ebből a baráti kezdeményezésből egy immár tizenkilenc éve működő együttessé nőtte ki magát, mely 2005-ben egyesületi formát is öltött. A kórust a kezdetektől Kocsis-Holper Zoltán vezeti.
Rrendszeres résztvevői vagyunk az Énekel az ország projektnek, de kipróbáltuk már magunkat a kórusok nemzetközi mezőnyében is: 2008 nyarán az 5. Kórusolimpián (World Choir Games) Grazban arany- és ezüstdiplomás helyezéseket értek el. 2012 novemberében pedig a kétszeres Grammy-díjas Vance George vezényletével adtunkk nagy sikerű koncertet Sopronban. 2014-ben aztán, a 8. Kórusolimpián ismét arany és ezüst minősítést szereztünk a lettországi Rigában.
2016-ban, a Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny kamarakórus kategóriájában harmadik díjat nyertünk, a vegyes kari kategóriában pedig hatodik helyezést értünk el. A versenydíj mellett Kocsis-Holper Zoltánnak és a Kórus Spontánusznak ítélte oda a művészeti bizottság az Editio Musica zenei kiadó különdíját egy magyar zeneszerző művének kiemelkedő megszólaltatásáért.
Karnagyunk, Kocsis-Holper Zoltán 2019-ben Artisjus-díjat, 2020-ban pedig KÓTA-díjat kapott részben a Spontánusszal végzett munkája miatt is.
A 2018/19-es évadban és a 2019/20-as évadban 3-3 részből álló bérletes koncertsorozatokat is indítottunk, melyek nagy sikert arattak Sopron város zeneszerető közönségének körében.
Nagyon fontosnak tartjuk az ifjúság bevonását a kóruséneklésbe, ezért a 2019-es és a 2020-as farsangkor is, különleges, a város énekelni szerető középiskolásait egyesítő Összesített középiskolai kórussal (közel 100 fővel) közösen adunk vidám koncertet a GYIK Rendezvényházban. A közel 500 nézőt vonzó eseményt egy felkészítő hétvége előzi meg, ahol a diákok karnagyunk segítségével csiszolhatják tökéletesre a korábban énektanáraikkal már megtanult darabokat.
Az énekkar tagjai hétről hétre bizonyítják a szombati próbák során, hogy a tanulás vagy a munka mellett van még helye a közös muzsikálásnak is.
Bővebben:
https://soundcloud.com/spontanusz
https://www.instagram.com/spontanusz/
http://fb.com/spontanusz
http://youtube.com/korusspontanusz

Kulturális Egyesületek És Baráti Körök Szövetsége, Sopron
Cím:9400 Sopron Várkerület 19
Adószám:19104937-1-08

Lady Lions Club Sopron
Lions Club Sopron
https://sopron.lions.hu/
Adószámunk:19151599-1-08
cím: 9400 Sopron, Gazda u.37.
A Lions egy olyan önkéntes alapon szerveződő közösség, amely 20-30 fős klubok összességéből áll, összesen közel 1,5 millió tagja van. Magyarországon és további 206 országban elsősorban a látás megőrzése, a látássérültek, a környezetvédelem, az éhség elleni küzdelem, a cukorbetegség megelőzése és a gyermekrákban szenvedők érdekében tevékenykedünk.
A Lions Clubok tagjai 1917 óta segítenek az embereken. Az alapítása óta eltelt közel 100 év alatt a szövetség a világ minden szegletében elterjedt, mint az önzetlen szolgálat legjobb gyakorlata. A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Klubjai ugyanezt a szellemiséget képviselik hazánkban 1989-óta, az első hazai klub, a First Budapest Lions Club megalakításától, ma már közel félszáz Clubbal szolgál idehaza.

LISZT FERENC PEDAGÓGUS ÉNEKKAR
A „Pro Urbe”-díjas Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar 1948-ban alakult meg a Pedagógusok Szakszervezete amatőr művészeti együtteseként. Az énekkar évente több alkalommal ad önálló hangversenyt, a magyar és a nemzetközi kórusirodalom valamennyi korszakából énekelnek a cappella és oratórikus jellegű műveket egyaránt. Nagy figyelemmel fordulnak a magyar zeneszerzők alkotásai felé (Bárdos Lajos, Daróci Bárdos Tamás, Szokolay Sándor, Halmos László stb.) A kórus nemzetközi fesztiválokon is szerepelt: Porto Torres (Szardinia szigetén), Wien-Oberlaa, Bolzano, Quiberon. 2013 novemberében az írországi SLIGO város nemzetközi kórusversenyén vettek részt, és megnyerték az egyházzenei kategóriát. A felnőtt énekkarok minősítési rendszerében 3 alkalommal is megmérette magát az énekkar. Legutóbb „Hangversenykórus Cum Laude” minősítést értek el.
Alapító karnagy: Kovács Sándor (1948-1953)
Jelenlegi karnagy: Makkos Ágnes

Lővér Természetbarát Egyesület
Székhely:9400 Sopron, Teleki Pál út 9.
Sopronban a Városi Természetbarát Szövetség kb. a 1960-as évektől működik. Összefogta a város természetbarát egyesületeit. Abban az időben minden vállalatnak volt sportköre, melyben az egyéb sportok mellett működtek természetbarát szakosztályok. Létszámuk dolgozók és rokonság, barátikör alkotta. Kirándulásaik a Soproni hegységben, országon belül távolsági, külföldi (szocialista országokba). Későbbiekben a szabadidősportok a Városi Sporthivatal irányítása alatt voltak. Minden sportág a maga szakfelügyelete alá tartozott. Természetjárás a városi Természetbarát Szövetséghez, majd a Magyar Természetbarát Szövetséghez, ma Magyar Természetjáró Szövetség tagjai a természetjáró szakosztályok, egyesületek.
Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Természetjáró Szakbizottság a helyi szerv, mely összefogja a helyi szakosztályokat. Rendszerváltás előtt a sportkörök nagy létszámmal működtek. A városban 2009-ben még 12 db természetbarát szakosztály működött. Sajnos a gyárak megszűnésével a sportkörök megszűntek. Voltak kik beolvadtak a megmaradt egyesületekbe, vagy végleg megszűntek. Harminc éve tagja vagyunk az IVV. Nemzetközi Népsport Szövetségnek (INTERNATIONALER VOLKSSPORTVERBAND, IVV. a rövidítése).Jelenleg öt szakosztály dolgozik a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Természetjáró Szakbizottság tagjaként.
Soproni Természetbarát Szövetséget vezető elődeink: Szenczi Béláné, Schottan Rezső, Jäckel Gusztáv, Bartokos Alfréd
Szakosztályok:
Lővér TE
Soproni Postás – Távközlés természetjáró szakosztály
Scarbantia SE Természetjáró szakosztály
Vasutas Sport Egylet Természetjáró szakosztály
Kópházi Sinkovits Mátyás Természetjáró Egyesület

Lővéri Nyugdíjas Klub
Sopron, Ék u., 9400
Rászorulók segítése, élményprogramok szervezése, hagyományőrzés – csak pár azok közül a fontos feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak.
Az idősebb korosztály testi–lelki és szellemi aktivitásának megőrzése – ez a legfőbb célja a 15 esztendővel ezelőtt önálló civil szervezetté vált Lővéri Nyugdíjas Klubnak.
– 2007-ben kaptuk meg az önkormányzattól a jelenlegi helyiségünket a jereváni városrészen, ahol igazi otthonra találtunk – mesélte dr. Koltai Miklósné, a klub vezetője. – Azóta is kéthetente hétfőnként találkozunk. Feladatunk, hogy a közös időt töltsük meg igényes tartalommal, ezért érdekes előadásokat szervezünk, ám a legfontosabb, hogy az előadás után ne siessünk haza, hanem jókat beszélgethessünk egymással.
A klub közös kirándulásokat is szervez, háromszor járt Erdélyben, meglátogatta a testvérvárosi Medgyes nyugdíjasait is, és felemelő élményként élték meg tagjai, amikor az Ojtozi-szorosnál a soproni hősi halottak emlékművénél énekelhették el a Himnuszt. Emlékezetesek a közös szalonnasütések, a kocsonyafőző-verseny, a fergeteges farsangi mulatságok. Minden évben méltó műsorral tisztelegnek nemzeti ünnepeink előtt.
– Rendezvényeinkhez nagyon sok segítséget kapunk a Jereván-lakótelep Településrészi Önkormányzatától, mindenben támogat minket a részönkormányzat elnöke, Tóth Éva képviselőasszony – emelte ki a klub vezetője. – Mi vittük ki először szabadtérre a június 4-i trianoni megemlékezést, és mi javasoltuk, hogy legyen önálló adventi gyertyagyújtás a Jerevánon. Sajnos a pandémia alatt több klubtársunktól is végső búcsút kellett vennünk, létszámunk jelenleg 40 fő. Legnagyobb vágyuk, hogy idén újra eljussunk Erdélybe, ahol a Csángóföldön élők életével, szokásaival szeretnénk megismerkedni.

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

  Gyorshír

Kedves Látogató!

 

Honlapunk fejlesztés alatt van, így türelmeded és építő jellegű hozzászólásodat várjuk.

 

Köszönjük

 

 

  Ki van jelen

Oldalainkat 70 vendég és 0 tag böngészi

  Popup Gallery

team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top