TALÁLKOZÁSOK - A társadalmi összetartás erősítéséhez

A 19 éves Határok Nélkül Alapítvány célja, a civil közösségek fejlesztése, a művészet, a kultúra, a tudomány és egyéb szellemi és emberi értékek közvetítése, a modern tudomány és ismeretterjesztés széles körű művelése. Célja, ezen eszközök segítségével a hátrányos helyzetű csoportok segítése, az új társadalmi kihívásokra és igényekre való felkészítés és karitatív tevékenység végzése, egyes feladatokra megbízott szakemberek, vagy önkéntesek által.

A megalapítása óta működő és folyamatosan fejlődő alapítvány tevékenysége, stabilitásának megteremtésére, új közösség létrehozására, növekvő létszámú rászorulóink folyamatos segítésére irányul. Fontos társadalmi szükségletet elégít ki. A Határok Nélkül Alapítvány két cél szerinti tevékenységét, a kultúra közvetítését és a szociális segítést jól ötvözi: a rászorulók javára. Az Alapítvány munkáját elismerve, a Soproni Önkormányzat 2017. dec.-ben önálló székházat biztosított számára. Ez a Szent Márton Ház. A Ház biztos keretet ad állandó programjainak: a tavaszi „Soproni Szeretetnapok”, és a nov.-dec.-i a „Segítő szeretet ideje” c. rendezvényeknek, illetve az új projektek rendezvényeinek. 2018-ban, a két nagy rendezvényük alkalmával, 221 láda, tartós élelmiszert és higiéniai szert gyűjtöttek össze, amelyből, húsvétkor és karácsonykor 558 háztartás részére tudtak adományokat adni. Ez, az év folyamán (húsvétkor és karácsonykor) kétszer 793 rászorulót jelentett, amelyben 212 fő (14 év alatti) gyermek, 82 idős ember, és 41 hajléktalan, illetve minden hónapban 50-70 halmozottan hátrányos család, valamint 41 hajléktalan élelmiszer - támogatását tudták biztosítani, az egész év folyamán. 7 alkalommal gyűjtöttek ruhát, nem és méret szerint válogatva, valamint 257 db iskolatáskát, de számítógépeket és mobiltelefonokat, valamint könyveket, tanszereket és játékokat is. Ebből, a soproni rászorulók ellátása mellett, 4 mikrobusznyi adomány került Nyíregyházára, 1 Budapestre, s 3 szállítmány Erdélybe. A pénzadományokat a rászorulók fűtési támogatására költötték. Csecsemők részére pelenkát adományoztak, a hajléktalanoknak Béres cseppet, ill. vitaminokat osztottak. Évek óta, de figyelembe véve a változó médiaszokásokat, 2017 óta a www.sopronicivil.hu weboldalon, ill. 2018 óta a Facebook/Szent Márton Ház Sopron címen is megjelennek. Rendszeresen szerveznek nyári társadalomismereti táborokat a Kárpát-medencei középiskolások részére, kéthetes turnusokban táborokat a rászoruló/nehézsorsú soproni általános iskolás gyermekek részére, és a jó képességű, szegény gyermekeket tehetséggondozó táborokba küldik. 2018. második felétől, - sikeres GINOP pályázati támogatással – a Soproni Járás 4 községében és a Szent Márton Házukban infokommunikációs képzéseket tartanak és klubot működtetnek a 45 év felettiek részére. Az alapítványnak 4 fő 4 órás projekt-alkalmazottja van, amelynek forrását a fenti pályázat biztosítja. Ebben az évben, 132 fő „megszállott” önkéntes működött közre a rendezvények lebonyolításában. Számukat tovább bővítik. Jó a kapcsolatunk a város oktatási és szociális ellátórendszerével is. Az alapítvány pénzügyi alapjait pályázatokból, támogatások, gyűjtésből biztosítja.

A projekt céljai:

A projekt hosszú távú, közvetett célja, hogy a helyi igényekre, lehetőségekre válaszolva, új kisközösségeket hozzon létre vagy a már létező kisközösségek kapacitásait és aktivitását, szervező erejét fejlessze, s e közösségek szervezett programjainak listáját bővítése. További célja, hogy az önkéntességre való szándékot növelje, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségét emelje és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítését konkrét önkéntes programokkal valósítsa meg. Célként megfogalmazza még: a társadalmi felelősségvállalás erősítését, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítását, a családok és a társadalmi összetartás erősítését, a civil társadalom megerősítését, a közösségi aktivitást, a társadalmi integrációt és társadalmi szolidaritást. A projekt elsődleges célcsoportját Sopronban és környékén élő olyan személyek, családok, illetve közösségek alkotják, amelyek a pályázati felhívásában is szerepelnek az alábbiak szerint:

Közvetlen célcsoportok: - Olyan 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idős emberek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

Közvetett célcsoportok: - A társadalom egésze azáltal, hogy fejleszti a helyi szükségletekre épülő helyi lehetőségeket megteremtő kisközösségi együttműködést, amelyben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezetek, egyházak, intézmények munkatársai is érintettek.

A TALÁLKOZÁSOK projekt a gyakorlatban, a fenti valamennyi célcsoportra figyelemmel kíván lenni, minden réteg számára kínál szolgáltatásokat, és kellő hangsúlyt kíván fektetni ezen csoportok problémáinak kezelésére, a helyi közösségek fejlesztésére és megerősítésére.

A projekt rövidtávú, közvetlen célja, hogy Sopron és környéke, ezen belül a Belváros és a Lőverek, valamint Csapod község (mint a projekt megvalósítási helyszínei) vonatkozásában segítse a fent felsorolt célcsoportokat, a fiatalabb és idősebb generációk közötti kapcsolattartás, az önkéntesség, a karitatív tevékenység területén, az érintettek problémáinak megoldásában, életminőségük javításában a következők szerint:

„A” tevékenységcsoport keretében:

1. A célcsoport toborzása, bevonása, a projekt keretében min. 9.000 fő résztvevőt célzó kontaktus (résztvevő) megvalósításával a www.sopronivivil.hu Kisalföld, Szuperinfó, honlapok, FB., plakátok, önkéntesek stb. igénybevételével.

2. Önképzés: önkénteseink, és a toborzás folyamán csatlakozók képzése: önálló tanulással elérhető, a projekt céljaihoz kapcsolódó, a szakmai fejlődésüket segítő tudás megszerzésével

3. a projekt tevékenységét bemutató rendezvény; önkéntesek, alapítványi munkatársak, plébániai segítők közreműködésével a soproni média jelenlétében: Téma: „a generációk közti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események, programok szervezése és lebonyolítása”.

4. Önkéntes tevékenységek szervezése: adománygyűjtés, élelmiszerosztás, Ádvent, Angyali Dobozok gyűjtése, karácsonyi és húsvéti adományozás, de a rendezvények és programok szervezése is.

5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központtal, együttműködés az EFOP-1.2.3.” Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve” kiemelt projekttel, a kiírás szerint 6. A helyi közösségek létrehozása, illetve fejlesztése 7. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzés

„C” tevékenységcsoport keretében:

1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;

2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;

3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;

4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

A projekt területe: Sopron belváros, a Lőverek városrész, ill. Csapod község.

A projekt helyszínei: Szent Margit Templom és Plébánia: a Hetény János terem (S. Szent Margit utca 4.) valamint a templom előtti tér a Szent Márton Ház, valamint az udvara, a Domonkos Udvar. Csapod: Antiochiai Szent Margit Templom, a Faluház és az Iskola épülete, valamint udvara

A projekt társadalmi indokoltsága és környezetéhez kapcsolódó célok.

A családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok a fiatal házasokat, egyetemistákat és középiskolásokat célozzák. Programokban kiemelt figyelemmel vezetjük be e célcsoportot a társadalmi kommunikációba és a közösségi szerepvállalásba, bevonva őket a rendezvények, és az ádventi programok lebonyolításába, adománygyűjtésbe és az adakozásba. A programok összeállításánál figyelembe vettük e korosztály igényeit, a társadalmi környezetet, a családokat segítő társadalmi programokat, és az egyház, családokról szóló tanítását. A projekt folyamán létrejövő ifjúsági közösségek, valamint a Szent Margit Plébánia megalakuló Házas Csoportja ehhez a feladathoz ad méltó környezetet. SOPRON BELVÁROSÁNAK kiválasztását a belső migráció következtében itt megjelenő, - sok esetben roma családok – indokolják, akik a belváros korszerűtlen lakásaiban szociálisan rászorulóként laknak. Számuk folyamatosan nő. E csoportok integrációja a belvárosban élő, polgárosodott lakossággal elodázhatatlan. A Belvárosi Családi Napok és Belvárosi Ádvent c. rendezvényeket, e csoportok bevonására, aktivizálására szervezzük. Alapítványunk, a polgárosodott rétegek mellé, e populáció megszólítását tervezi, és a projekt folyamán megvalósítja. Projektünk megvalósításában együttműködünk a Domonkos Rendházzal a soproni KÉSZ-szel, a Szent Pál Kollégiummal, a Berzsenyi Gimnáziummal és a Pedagógusok Művelődési Házával. A LŐVEREK kiválasztása: A város gazdag negyedének tartott városrészben az elmúlt 10 évben kicserélődött a lakosság. Jómódú értelmiségiek, vállalkozók, ill. Ausztriában dolgozók lakják a kertes házakból álló városrészt. Az új lakókkal megszűnt az igazi soproni, jó polgári kapcsolatrendszer. Az itt lakók maguknak élnek és egyre inkább elidegenednek. Egy évvel ezelőtt felépült az Árpádházi Szent Margit templom, amely az itt élő mintegy 5000 ember lelki életét hivatott szolgálni. E projekt keretében a közösségi aktivitás erősítésére szervezzük a lőveri eseményeket, programokat és rendezvényeket, együttműködve a Szent Margit Plébániával. Célunk, plébániai keretek között létrehozni a Lőverekben lakó, ifjú (35 év alatti) és idős (60 év feletti) házaspárokból álló Házas Csoportokat, aktivitásuk fejlesztésére, az önkéntességben való részvételre, a családok és a társadalmi összetartás erősítése mellett, a hitéleti programokban való aktív részvételre. E csoportból kikerülő önkénteseket bevonni a Lőveri Családi Napok és Lőveri Esték szervezésébe. CSAPOD község a Soproni Járás hátrányos térségében található. Célunk, a szétszakadt és befelé fordult, majd megszűnt közösségek felélesztése, újra indítása és azok programmal való megtöltése, valamint az idősek és fiatalok aktivizálása a közösségi aktivitást fejlesztése. Projektünkben partnerünk, a Tarr István Egyesület. Csapodon, Családi Napot, ádventi programokat és közösséget generáló, a helyi lakosok igényeit figyelembe vevő programokat szervezünk, bevonva a fiatalokat és a 60 felettieket. Pályázatunkban érvényesül a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség. A tervezett tevékenységek hosszú távon fenntarthatók és fejleszthetők Ezt a létrehozandó közösségek garantálják.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek, és ezek ütemezése

A projekt megvalósítási helyszínein, az események, rendezvények, programok, ill. képzések/tréningek előzetes szervezési feladatait a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításba bevont önkéntesek munkája segíti, akik a célcsoport toborzásában és a projektesemények lebonyolításában is közreműködnek.

A projekt lebonyolítása folyamán, a különböző események, rendezvények, programok, az alábbi főbb beavatkozási területek köré is szerveződnek

• a helyi civil és egyházi közösségek aktivizálása, megerősítése és fejlesztése közösségszervezési és közösségfejlesztési módszerekkel, táncos-zenés, kulturális, művészeti és szakrális-művészeti, valamint gasztronómiai programokkal

• fiatalok és idősek közötti párbeszéd kialakítása és a kapcsolattartás erősítése

• az önkéntesség és a karitatív tevékenységek népszerűsítése és gyakorlása: adománygyűjtésekkel, adományosztással, rászorulók részére programszervezéssel stb.

• tudástranszfer biztosítása: az idősebb generáció tudásának, tapasztalatának átadása a fiatalabb generációnak

• szemléletformálás a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén, a tolerancia és az empátia, ill. a kompromisszumkészség és a konfliktustűrő képesség erősítésével, hitéleti élmények megélésével stb.

• a mentális és lelki jólét fejlesztése: honismeret bővítésével, túrázással, kreativitással, a művészeti és vallási programokkal • a családok megerősítése, a fiatalok felelős életre nevelése: párválasztási, párkapcsolati, családon belüli, gyermekvállalási, gyermeknevelési stb. problémák kezelése révén A projektben tervezett eseményekre, rendezvényekre és programokra az adott témában jártas, jól felkészült moderátorokat, előadókat - többek között az együttműködő partnerszervezetek köréből- kívánunk meghívni. A projekt támogatható tevékenységeinek egy-egy fontos részterületéhez kapcsolódnak a célcsoport ismeretszerzését, meglévő ismereteinek bővítését segítő beszélgetések és tapasztalatcserék is. Fő célunk, hogy a projekt céljaihoz, támogatható tevékenységeihez szorosan kapcsolódó tematika szerint szervezett eseményeken, rendezvényeken és programokon az előadások és az azt követő beszélgetések interaktív jellegűek legyenek, és egyfajta – a sajátélményen alapuló – ismeretátadást, tapasztalatcserét célozzanak.

C tábla

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

  Gyorshír

Kedves Látogató!

 

Honlapunk fejlesztés alatt van, így türelmeded és építő jellegű hozzászólásodat várjuk.

 

Köszönjük

 

 

  Ki van jelen

Oldalainkat 396 vendég és 0 tag böngészi

  Popup Gallery

team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top