Civil szervezetek / Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

www.nyilasmisi.ro Adószám (C.F.): 16762860 Levelezési cím (az Egyesület székhelye): 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 dec. 1989, nr. 116., jud. Cluj, Romania Tel.: 0040-264-531153 Fax: 0040-264-591582 E-mail: nyilas_misi@yahoo.com


Tehetségmentő program

Az előző évszázad utolsó évtizedében az oktatás is megszabadult a diktatúra sokféle tilalmától: intézményi keretei bővültek, szelleme szabaddá vált, noha a kibontakozásnak továbbra is számos akadálya van. Miközben az oktatás lehetőségei bővültek, érezhetően csökkent a tanítás, a tanulás presztízse, a tudás értéke. Ilyen körülmények között nehéz lesz helyt állniuk a kevésbé felkészült erdélyi magyar fiataloknak, és ezzel a nemzeti közösség jövője kerülhet veszélybe. Egyre inkább tapasztalhattuk azt is, hogy a tanulásnak fontos feltétele lett a pénz, a családok anyagi helyzete. A sokféle visszahúzó, akadályozó tényező közül kétségtelenül a családok szegénysége, szétesése áll az első helyen, de sok esetben hátrányt jelent, a tanuló nyelvi, kulturális környezete, a kisebbségi oktatásban mindig ritkább iskolahálózat (a szórványokban különösen), a falusi iskolák és a szórványoktatás alacsonyabb színvonala, a fokozottabb terhelés a heti óraszámban (egyéb tárgyakon kívül az államnyelv tanulása). A falusi környezetből, a szórványokból származó gyermekek elkallódását a statisztikák is igazolják.

Ezen a helyzeten szeretne enyhíteni az a tehetségmentő akció, amelyet erdélyi és magyarországi egyetemi tanárok kezdeményeztek 2003-ban. A gondolat elindítója és az erdélyi akció védnöke Péntek János kolozsvári egyetemi tanár, aki 2002. június 1-jén egy tudományos konferencián hívta fel a figyelmet erre az aggasztó helyzetre. A megoldást É. Kiss Katalin budapesti nyelvészprofesszor kereste, és találta meg 2003 elején: a Baptista Szeretetszolgálat karolta föl az ügyet, és illesztette be már működő “Fogadj örökbe!” programjába. A professzor asszony és a Szeretetszolgálat munkatársai népszerűsítették, terjesztették a felhívást, az ő kitartásuknak és következetességüknek köszönhető, hogy folyamatosan nőtt a támogatók száma. A program első évében a pályázat kiírója és lebonyolítója az Iskola Alapítvány kolozsvári irodája volt. Az első év tapasztalatai nyomán úgy láttuk, a program eredményesebben működtethető, ha a kolozsvári képviselete is intézményesül. Ez történt meg 2004-ben a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület létrehozásával. 2008 augusztusától pedig önálló szervezetként működünk, immár Magyarországon is hivatalosan bejegyzett egyesületként.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szándéknak és a felhívásnak, magának a programnak nincs semmilyen politikai vagy felekezeti elkötelezettsége: a támogatók kizárólag önként jelentkező magánszemélyek, a kedvezményezettek pedig maguk a tanulók (az ő támogatásukra a szüleik vagy gyámjaik pályáznak).

Évek óta szükségét érezzük annak, hogy közvetlenebbé tegyük a kapcsolatot az Egyesület és a támogatott családok között. Erre 2007-ben került sor: létrehoztuk a tutorok hálózatát olyan pedagógusokból, értelmiségiekből, akik saját régiójukban vállalták a közvetítést, a kapcsolattartást, és egyfajta rendszeres felügyeletet is vállaltak. Eddig végzett munkájuk, kérdőíves felmérésük nagyon hasznosnak bizonyult.

Már a kezdetektől úgy döntöttünk, és a felhívásunk azt tartalmazta, hogy a támogatók részéről havi 5000 forint (vagy ennek megfelelő értékű más pénznem) vagy ennek többszöröse legyen a hozzájárulás, a tanulók pedig ennek az összegnek a kétszeresét kapják (a program működtetéséhez szükséges 10% levonásával: adminisztráció, átutalásokkal járó veszteség, postai költségek, biztonsági tartalék stb.). A támogatottak kötelesek rendszeresen beszámolni tanulmányi eredményeikről. A támogató pedig maga dönti el, hogy személyes kapcsolatba kerül-e a családdal, amelynek gyermekét támogatja. Mi nagyon fontosnak tartjuk, és ajánljuk minden támogatónak, hogy vállalják ezt a személyes kapcsolatot. Ezt a program által is képviselt szolidaritást erősíti magyarországi és erdélyi családok közvetlen kapcsolata. Fájó pontja a programnak, hogy ismételt felhívásainkra is csak nagyon kevés erdélyi támogató jelentkezett.

Pályázati felhívásunk pontosan megjelöli, kik azok a tanulók, akiken programunk segíteni kíván. Ebből idézzük az alábbiakat: „Pályázhatnak olyan szülők, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke (…) magyar nyelven tanult 7, 8, 9 vagy 10. osztályban, vagy magyar iskolai osztályba fog iratkozni a következő tanévtől, és teljesítik az alábbi feltételeket: 1. Falusi vagy szórványkörnyezetben élnek. Rendkívül tehetséges és ugyanakkor halmozottan hátrányos helyzetű tanuló a lakóhelyi környezetétől függetlenül is pályázhat 2. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását. Csak olyanok pályázhatnak, akiknek a családjában egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 400  RON-t. 3.  A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.” A hozzánk érkezett pályázatok nagy számából látjuk hogy sok, nagyon sok tehetséges gyermek szorul támogatásra, érdemli meg a támogatást. Mi ehhez keresünk olyan tehetősebb embereket, akik felelősnek érzik magukat a következő nemzedékért, a nemzeti közösség jövőjéért.

AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI:

Péntek János - Kolozsvár, Románia
Berszán István - Kolozsvár, Románia
Keresztes-Szőke Erzsébet- Kolozsvár, Románia
Somai József - Kolozsvár, Románia
É. Kiss Katalin - Budapest, Magyarország
Gál Dávid - Diósd, Magyarország
Adorján Piroska- Kolozsvár, RomániaEdit

AZ EGYESÜLET KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI:

Péntek János - Kolozsvár, Románia
Berszán István - Kolozsvár, Románia
Somai József - Klolozsvár, Románia
Keresztes-Szőke Erzsébet - Kolozsvár, Románia

Nyilas Misi támogatói program ismertetése

 

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület fő célja, hogy ösztöndíj-támogatással minél több kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló tehetséges gyermeknek adjon esélyt és biztatást a tanulásra, segítse őket legalább az érettségiig.
A program során főként falusi, halmozottan hátrányos környezetben élő gyermekeket támogatunk. A támogatás legkorábban nyolcadik osztályban kezdődhet, és – amennyiben a tanuló körülményei nem változnak – érettségiig tart, ideális esetben évi 12 hónapos, havi 9000 forintnak megfelelő lej támogatással. Feltétel a magyar nyelven való tanulás, de más szempontból a program nem tesz különbséget a tanulók között sem felekezeti, sem etnikai tekintetben.
A program keretében folyósított ösztöndíj egyenlő mértékben szociális és tanulmányi ösztöndíj.

Barátság program ismertetése

Az elmúlt évek során számos ösztöndíjas tanuló esett ki a Tehetségtámogató Programból (középiskolás program), mert valamilyen szempontból már nem felelt meg a program feltételeinek.
Oka lehetett ennek például az, hogy:

- a tanuló érettségizett, befejezte a középiskolát;

- a Tehetségtámogató Programban elvárt alsó határ alatti tanulmányi eredményt ért el (ez 8.50, IX. osztályos tanulók esetében pedig 8.00 alatti év végi általánost jelent);

- a tanuló családjának megváltozott anyagi helyzete szükségtelenné tette a további támogatást.

A Barátság Programot támogatói igény hozta létre: számos támogató és az általa támogatott tanuló (család) között közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki, és ilyen körülmények között a támogató vállalja a támogatást akkor is, ha a tanulónak gyengébb az iskolai teljesítménye, vagy ha a tanuló már érettségizett, és egyetemen folytatja a tanulmányait.

A Barátság Programos támogatásokat a Tehetségtámogató Programnál alkalmazott gyakorlat szerint küldjük el a kedvezményezett tanulóknak. A támogatás mértéke és a küldés gyakorisága a befizetett támogatástól függ, de az Egyesület részéről a támogatás összegének sem alsó sem felső határt nem szabunk.

 

Tehetségpont program ismertetése

Egyesületünk 2009 januárjában hivatalosan is csatlakozott  a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont-hálózatához.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a külső régiókban kezdeményezi és támogatja tehetségpontok megalapítását. A Tehetségpontok abban segítenek, hogy:

  • az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről;
  • az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével (szüleivel, tanáraival stb.) a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel;
  • és hogy a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi és anyagi erőforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.

 

A Tehetségpontok négy általános feladatköre a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás.

 

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület a fentiek szerint immár Tehetségpontként is működve tervezi a Tehetségtámogató Programban, illetve a Barátság Programban részt vevő kiemelkedő képességű és eredményeket elért tanulókkal, ösztöndíjasokkal való foglalkozást is, mely a programjainkban résztvevő legkiemelkedőbb diákjainkat célozná meg, egyéni, személyre szabott segítségnyújtási céllal.

 

A Tehetségpontokkal kapcsolatban a www.tehetsegpont.hu oldalon tájékozódhat.

Támogatók

Partnerek